Trà linh chi Đông Á - sản phẩm thương mại hóa thành công từ nghiên cứu khoa học