Thi kết thúc HP và bảo vệ KLTN trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng QLĐT&CTSV thông báo đến các khoa về việc tổ chức thi kết thúc học phần và bảo vệ khóa luận trực tuyến (online) như sau:

1. Đ/v thi kết thúc HP các môn còn lại của HK2 Năm học 2019-2020

1.1. Khoa chuyên môn lựa chọn 1 trong 2 hình thức thi sau đối với các học phần do khoa mình giảng dạy:

Hình thức 1 - Thi vấn đáp trực tuyến: Khoa tổ chức thi theo hình thức vấn đáp qua các qua nền tảng trực tuyến như Google Meet, Zoom… và có thu ghi toàn bộ bài thi để làm minh chứng. Đối với hình thức thi này, khoa hướng dẫn và yêu cầu sinh viên xác nhận việc đảm bảo về đường truyền internet cũng như các điều kiện cần thiết khác cho buổi thi.

Hình thức 2 - Làm báo cáo hoặc tiểu luậnKhoa ra đề mở để sinh viên làm bài báo cáo hoặc tiểu luận và gửi về cho giảng viên chấm. Toàn bộ bài thi được khoa tập hợp làm minh chứng gửi về phòng QLĐT&CTSV. Đối với hình thức thi này, khoa hướng dẫn và yêu cầu sinh viên tuân thủ chặt chẽ các quy định về việc chống đạo văn. Nếu sinh viên bị phát hiện có hành vi đạo văn, bài thi sẽ bị điểm không (0). Trung tâm Khảo thí sẽ có đợt chấm sơ khảo ngẫu nhiên để báo cáo Ban Giám hiệu. Phòng QLĐT&CTSV gửi kèm thông báo này tài liệu hướng dẫn về tránh lỗi đạo văn.

1.2. Đối với các học phần không thể triển khai thi theo một trong hai hình thức trên, Khoa chuyên môn ghi rõ đề xuất về phương án thi kết thúc học phần gửi Phòng QLĐT&CTSV.

1.3.  Khoa chuyên môn đăng ký hình thức thi của các học phần còn lại trong HK2 Năm học 2019-2020 và nền tảng trực tuyến sẽ sử dụng cho bài thi vấn đáp tại mẫu trên Google Sheets do phòng QLĐT&CTSV gửi đến hết ngày 15/08/2020.

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1icow_hwdRhQszHAWgMqFusxBxcx2RpsOZ-wwq0GhRcI/edit#gid=0

2. Đối với việc tổ chức bảo vệ khóa luận trực tuyến

2.1. Khoa lập kế hoạch tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến cho sinh viên khóa 2016 theo hướng dẫn và quy trình đính kèm và gửi về cho Phòng QLĐT&CTSV đến hết ngày 15/08/2020.

2.2. Sau khi kế hoạch được thông qua, khoa thông báo và hướng dẫn cho sinh viên thực hiện việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Việc tổ chức thi kết thúc các học phần còn lại của HK2 Năm học 2019-2020 và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến được hoàn thành chậm nhất đến trước ngày 05/9/2020. Kính đề nghị các khoa thực hiện theo thông báo này và đảm bảo các công tác tổ chức nghiêm túc, đúng tiến độ và có minh chứng kèm theo.