TB nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9

1. Thời gian nghỉ lễ

  • Đối với SV bậc đại học hệ chính quy các Khóa 16,17,18 và liên thông đại học, văn bằng 2 các Khóa 17,18,19 được nghỉ từ ngày 31/08/2019 đến hết ngày 04/09/2019.
  • Đối với SV bậc đại học hệ chính quy khóa 19:
    • SV nhập học đợt 1 (Từ ngày 21/07 đến ngày 29/07) được nghỉ từ ngày 25/08/2019 đến hết ngày 04/09/2019 (Danh sách các lớp cụ thể kèm theo).
    • SV nhập học đợt 2 (Từ ngày 30/07 đến ngày 09/08) được nghỉ từ ngày 30/08/2019 đến hết ngày 04/09/2019 (Danh sách các lớp cụ thể kèm theo).
    • SV nhập học đợt 3 (Từ ngày 10/08/2019) được nghỉ từ ngày 31/08/2019 đến hết ngày 04/09/2019 (Danh sách các lớp cụ thể kèm theo).

2. Thời gian học tập trở lại: Ngày 05/09/2019.