Thực hành ngay từ năm nhất - ưu thế của sinh viên CNTP-SH