Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng nấm sò trắng (Pleurotus florida) trồng trên mùn cưa và bã mía

Hà Cẩm Thu (2015) - Chuyên đề Khoa học và giáo dục (Trường Đại học Đông Á) 11: 79-85

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn giữa các nguyên liệu mùn cưa cao su, bã mía và phụ gia đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng nấm sò trắng (Pleurotus florida). Kết quả cho thấy trồng nấm trên nguyên liệu hoàn toàn là mùn cưa hoặc bã mía sẽ cho hiệu quả tốt hơn việc phối trộn giữa 2 nguyên liệu này. Nấm sò trồng trên bã mía có tốc độ sinh trưởng nhanh (10,96 mm/ngày), đạt hiệu suất sinh học lớn hơn 7% so với trồng trên mùn cưa. Ngược lại, sinh khối nấm sò thu được trên mùn cưa là lớn nhất (314,96 g/bịch). Các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm như hàm lượng Pb, Cd, Aflatoxin không phát hiện trong nấm sò trồng trên bã mía.

ABSTRACT

In this study, we surveyed the influence of the mixing ratio between the rubber sawdust, bagasse and additives on the growth, productivity and quality of oyster mushrooms (Pleurotus florida). The results showed that in purely material on sawdust or bagasse, it had the effects better than blending between two materials. The oyster mushrooms which were cultivated on bagasse developed faster with 10,96 mm per day and had the biological performance higher than on sawdust by 7%. Whereas, the biomass of mushrooms on rubber sawdust was highest with 314,96 g per package. Some food safety factors such as the amount of Pb, Cd, Aflatoxin were not founded in oyster mushrooms cultivated on bagasse.