Đại học Đông Á trao hơn 2 tỷ đồng học bổng khuyến học, khuyến tài cho sinh viên