Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh Đại học liên thông đợt tháng 10/2017

Trường Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, Cao đẳng đợt tháng 10 năm 2017 như sau: