THÔNG BÁO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2023-2024

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN
- Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và đổi mới sáng tạo trong sinh viên (SV) toàn trường. Khuyến khích SV NCKH và vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.
- Tạo sân chơi học thuật truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Đông Á; có điều kiện chia sẻ và cập nhật kiến thức giữa các ngành với nhau. Đồng thời, là cơ hội để SV hoàn thiện kỹ năng trong nghiên cứu khoa học.
- Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI SV NCKH
- Các đề tài phải có mục tiêu và đối tượng nghiên cứu phù hợp với mục tiêu đào tạo của các học phần trong chương trình đào tạo của người học; có sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp định tính, hoặc các phương pháp nghiên cứu khác;
- Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, phục vụ học tập trong nhà Trường;
- Đề tài phải đảm bảo tính mới, không trùng lặp với các công trình nghiên cứu đã có;
- Mỗi đề tài SV NCKH do 01 SV chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 SV (khuyến khích có sự tham gia đồng thời của SV trên 2 niên khóa). Mỗi SV tham gia nghiên cứu tối đa 01 đề tài NCKH/1 năm học;
- Sinh viên thuộc các đơn vị khác nhau có thể tham gia trong cùng một nhóm nghiên cứu; Khoa có sinh viên chịu trách nhiệm chính là đơn vị quản lý đề tài này;
- Mỗi đề tài có 01 Giảng viên hướng dẫn, trong trường hợp đặc biệt cần có sự hỗ trợ hướng dẫn của 01 giảng viên hướng dẫn khác, đại diện đề tài thực hiện đề nghị bổ sung nhân sự hướng dẫn; đề nghị sẽ được xem xét bởi lãnh đạo Khoa và Trưởng Phòng QLKH;
- Giảng viên hướng dẫn (GVHD) có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài được phân công hướng dẫn, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đạo đức nghiên cứu và các quy định hiện hành. Khuyến khích GVHD chỉ hướng dẫn 01 đề tài để tập trung cho đề tài được hướng dẫn.
- Các đề tài tham dự SV NCKH cấp Khoa được yêu cầu sẵn sàng tham gia các cuộc thi SV NCKH cấp Trường và các cấp cao hơn (Thành phố, Bộ, Giải thưởng Euréka…).

👉 Đăng ký đề tài SV NCKH cấp khoa: Hoàn thành trước 14.10.2023;

👉 Xét duyệt thuyết minh đề tài SV NCKH cấp khoa: Hoàn thành trước 31.12.2023;

👉 Nghiệm thu đề tài SV NCKH cấp khoa: Hoàn thành trước 10.04.2024;

Thông tin chi tiết vui lòng xem ở: https://nckh.donga.edu.vn/.../ke-hoachtrien-khai-thuc...

---------------------------------------------------------

ℹ️ Phòng Quản lý Khoa học - Đại học Đông Á

ℹ️Scientific Management Department - Dong A University

🌐Website: https://nckh.donga.edu.vn/

🌐Fanpage: Phòng Quản lý Khoa học - Đại học Đông Á -https://www.facebook.com/SciencesUDA