DANH SÁCH MÔN HỌC

 

Năm học Học kỳ Tên học phần Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Kiến tập và Tiểu luận Tìm hiểu về nghề nghiệp 1
Nhập môn thực phẩm và định hướng nghề nghiệp 2
Vẽ kỹ thuật 3
Tin học đại cương 2
Văn hóa tổ chức 1
Phương pháp học đại học 1
General English 1 4
General English 2 4
Học kỳ 2 BTL 1: Khảo sát và thống kê hiện trạng môi trường của một số nhà máy thực phẩm 1
Công nghệ xử lý môi trường 2
Vi sinh thực phẩm 3
Thực hành vi sinh thực phẩm 1
Pháp luật đại cương 2
Toán đại số 2
Toán giải tích 3
Toán xác suất và thống kê 2
Kỹ năng giao tiếp thuyết trình 1
Tin học văn phòng 2
General English 3 4
Communication 1 3
Năm 2 Học kỳ 3 BTL 2: Quá trình và thiết bị 1
Quá trình và thiết bị cơ học - truyền nhiệt - chuyển khối 3
Hóa sinh thực phẩm 3
Phân tích công cụ 2
Thực hành hóa sinh thực phẩm 1
Hóa hữu cơ 2
Toán chuyên ngành (Quy hoạch thực nghiệm) 2
Hóa lý 2
Vật lý 3
General English 4 4
Communication 2 3
Học kỳ 4 Đồ án 1: Thiết kế phân xưởng sản xuất thủy hải sản 1
Kỹ thuật nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chất lượng cao 3
Công nghệ chế biến thủy hải sản và thực vật biển 3
Thiết kế nhà máy thực phẩm 2
Tham quan doanh nghiệp thủy sản 1
General English 5 4
Communication 3 3
Thực hành tại Doanh nghiệp thực phẩm (2.5 tháng) 3
Năm 3 Học kỳ 5 Đồ án 2: Công nghệ sau thu hoạch 1
Đồ án 3: Công nghệ chế biến thịt và các sản phẩm thịt 1
Đồ án 4: Công nghệ chế biến nước giải khát 1
Công nghệ chế biến lương thực 2
Công nghệ chế biến rau quả 2
Công nghệ chế biến thịt và các sản phẩm thịt 2
Tin học chuyên ngành 2
Công nghệ sản xuất nước giải khát 2
Công nghệ bảo quản bằng nhiệt (Sấy lạnh) 2
General English 6 4
English for TOEIC 1 3
Học kỳ 6 Đồ án 5, 6, 7: Thiết kế các phân xưởng sản xuất thực phẩm theo học phần tự chọn 3
Công nghệ chế biến bia 2
Công nghệ chế biến rượu, rượu vang 2
Công nghệ chế biến các sản phẩm điều vị 2
Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa 2
Công nghệ chế biến các sản phẩm truyền thống 2
Enzym trong công nghệ thực phẩm 2
English for TOEIC 2 3
Ngoại ngữ chuyên ngành 2
Thực tập nghề tại Doanh nghiệp (3 tháng) 4
Năm 4 Học kỳ 7 Đồ án 8: Thiết kế sản phẩm mới để tự lập nghiệp 1
BTL 3: Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm 1
Lập dự án xây dựng nhà máy thực phẩm 2
Cân bằng dinh dưỡng, độc hại và an toàn thực phẩm 2
Phân tích chất lượng thực phẩm 2
Marketing thực phẩm 2
Phương pháp NCKH và phát triển sản phẩm thực phẩm 2
Luật thực phẩm và quản lý chất lượng thực phẩm 2
Thực phẩm thuốc, thực phẩm chức năng và biến đổi gen 2
Thực hành phân tích chất lượng thực phẩm 2
Triết học 2
Tư tưởng HCM 2
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 2
Học kỳ 8 Thực tập tốt nghiệp (3 tháng) 4
Đồ án thiết kế (hoặc báo cáo hoặc nghiên cứu) tốt nghiệp (2 tháng) 6