Thông báo thời gian nghỉ hè và Kế hoạch tổ chức học kỳ hè 2016