Thông báo sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử của Đại học RMIT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 16/ TB-ĐHĐA                                                                    Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2017


THÔNG BÁO
V/v sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử của Đại học RMIT

    Căn cứ tình hình thực tế giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ giảng viên (CBGV) và sinh viên (SV) Trường Đại học Đông Á,
    Nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Đông Á. Nay Nhà trường thông báo đến toàn thể CBGV và SV về việc sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử do thư viện ĐH RMIT chia sẻ như sau:
Cơ sở dữ liệu Đại học RMIT bao gồm 2 nguồn tài nguyên điện tử tài liệu tiếng Anh gồm:
    - RMIT Repository :  nguồn tài liệu cung cấp các luận văn, luận án
    -RMIT Open Educational resources : là nguồn tài liệu mở gồm cung cấp tài liệu cho ngành  kỹ thuật, tin học, điều dưỡng… Các thầy cô vào website thư viện: www.thuvien.donga.edu.vn, chọn biểu tượng Đại học RMIT sẽ tìm kiếm nguồn tài liệu mình cần.
Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:  Thư viện Đại học Đông Á
Cô: Lê Thị Hiệp. Email: hieplt@donga.edu.vn Điện thoại: 0982.678.157.
Cô: Nguyễn Thị Thùy. Email: thuynt@donga.edu.vn Điện thoại: 0941.903392.
Cô: Trần Thị Quỳnh Châu: chauttq@donga.edu.vn Điện thoại:0166.889.7006

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
-BGH (báo cáo);                                                                                                Đã ký   
-Các phòng, khoa.
- Toàn thể GVCB và SV;            
-Lưu: VT,TV.                                                                                     TS. DƯƠNG TẤN DIỆP