Thông báo mua bảo hiểm

Theo thông báo thu bảo hiểm sinh viên năm 2018 là đến ngày 25/9/2018 là hết hạn.

Để đạt 100% sinh viên tham gia bảo hiểm. Đặc biệt là Bảo Hiểm Y tế là (bắt buộc )

Kính đề nghị lớp trưởng khẩn trương triển khai đôn đốc sinh viên nộp bảo hiểm đúng thời gian quy định.

1.Sinh viên đã có thẻ BHYT tại địa phương, Các công ty, Bảo hiểm hộ nghèo , Bãi ngang .....thì phô tô tổng hợp nộp về phòng kế toán trước ngày 28/09/2018

2.Sinh viên nộp tiền mua bảo hiểm cho cố vấn học tập hoặc nộp trực tiếp tại phòng tài chính kế toán trước ngày 25/9/2018