Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng sinh enzyme ngoại bào cao từ mẫu bùn nén của khu xử lý nước thải công nghiệp

Trần Thị Xô, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Huỳnh Khả Tú, Hồ Hoàng Thiên Phú (2015) Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng sinh enzyme ngoại bào cao từ mẫu bùn nén của khu xử lý nước thải công nghiệp. Chuyên đề Khoa học và giáo dục (Trường Đại học Đông Á) 11: 13-20.

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn và xạ khuẩn có khả năng sinh enzyme ngoại bào cao từ mẫu bùn nén của khu xử lý nước thải công nghiệp. Chúng tôi đã tuyển chọn được hai chủng vi khuẩn (ký hiệu: B-V1, B-V2) và một chủng xạ khuẩn (ký hiệu B-X3). Điều kiện nuôi cấy tối ưu cho sự tăng trưởng và khả năng sinh tổng hợp các enzyme ngoại bào của các chủng vi sinh vật này đã được xác định. Cụ thể, đối với chủng B-V1 lượng enzyme cellulase sinh ra lớn nhất khi nuôi ở 30oC, pH = 7,0, trong 30 giờ; với chủng B-V2 lượng enzyme protease sinh ra lớn nhất ở 30oC, pH = 9,0, thời gian nuôi 30 giờ và với chủng B-X3 lượng enzyme protease sinh ra cao nhất ở 50oC, pH = 9,0, thời gian nuôi 48 giờ. Tiếp theo, chúng tôi nghiên cứu ứng dụng hệ enzyme cellulase của chủng B-V1 để xử lý bã thuốc bắc và hệ enzyme protease của chủng B-V2 và B-X3 xử lý nước thải thủy sản.

ABSTRACT

In this study, we separated, selected the bacteria and acetomyces strains, which have capability to highly produce extracellular enzymes from press mud sample obtained from the industrial sewage treatment plant. We chose two bacteria strains (labeled: B-V1, B-V2) and one acetomycet strain (labeled B-X3). The optimum culture conditions for the growth and production of extracellular enzymes from microorganism strains have been determined. Specifically, for B-V1 strain: at 30oC, pH = 7.0, 30 hrs of culturing, the amount of obtained cellulase enzyme is the highest; for B-V2 strain: at 30oC, pH = 9.0, 30 hrs of culturing, the amount of obtained protease enzyme is the highest; and for B-X3 strain: at 50oC, pH = 9.0, 48 hrs of culturing, the amount of obtained protease enzyme is the highest. Then, we studied the use of cellulase enzyme from B-V1 strain in the treatment of wasted herbal and of protease enzyme from B-V2 strain and B-X3 strain in the treatment of seafood wastewater.