Nghiên cứu sử dụng cellulase của Bacillus subtilis để thủy phân bã đậu nành

Nguyễn Hạ Vi, Trần Thị Xô (2014) Nghiên cứu sử dụng cellulase của Bacillus subtilis để thủy phân bã đậu nành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) 3(76), 125-128.

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này chúng tôi tập trung khảo sát khả năng sinh cellulase của Bacillus subtilis trong môi trường nuôi cấy chứa bã đậu nành. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng cellulase thu được để thủy phân bã đậu nành ở các nhiệt độ và thời gian thủy phân khác nhau, đồng thời khảo sát khả năng thủy phân bã đậu nành bằng axit-enzyme. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt lực enzyme cellulase của B. subtilis cao nhất khi nuôi cấy ở 370C, 120rpm/ phút, 48h trong môi trường chứa 3% bã đậu nành. Sử dụng enzyme thu được từ B. subtilis để thủy phân bã đậu nành ở 460C, pH=5 trong 72h thu được  lượng đường khử 10 g/L, cao hơn so với việc tiền thủy phân bã đậu nành bằng axit H2SO4 loãng rồi mới thủy phân bằng enzyme 6,339 g/L.

Từ khóa: Bacillus subtilis; cellulose; thủy phân; bã đậu nành; cellulase.

ABSTRACT

In this research, we focus on survey fertility of the Bacillus subtilis cellulase in culture medium containing soybean residue. Evaluating the effects of using cellulase to hydrolyze soybean residue at the temperature and time difference while exploring the potential of soybean residue hydrolyzed by acid-enzyme. The experimental results shows that cellulase of B. subtilis is the highest potency when they are cultured at 370C, 120rpm/ min, 48 hours in 3% soybean residue medium. Using enzyme of B. subtilis to hydrolyze soybean residue at 460C, pH=5 in 72 hours, the total reducing sugar concentration in the hydrolyzed solution is 10 g/L. This result is higher than the pre-hydrolyzed soybean residue with dilute H2SO4 acid then hydrolyze by enzyme 6,339 g/L.

Key words: Bacillus subtilis; cellulose; hydrolysis; soybean residue; cellulase.