Chế phẩm từ trấu xử lý rác hữu cơ

 🍁Hiện nay TS. Xuân Thùy đang có một đề tài nghiên cứu sử dụng trấu để làm chế phẩm xử lý rác hữu cơ. Đây là đề tài lớn, có sự hỗ trợ của Nhật Bản và mô hình sẽ được nhân rộng sau khi nghiên cứu có sản phẩm.
🍁Các em lớp TP14, TP15 tham gia thì liên hệ Khoa gấp. Các em có thể tham gia theo cá nhân hoặc nhóm.
🍁Sản phẩm nghiên cứu thành công sẽ được thương mại hóa trên thị trường, tạo việc làm cho các em sau khi ra trường.